Tietosuojaseloste | Privacy Policy | Datenschutz

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf: Suomi (Finnisch) English (Englisch)

 1. Tietosuojaseloste
  1. Rekisterinpitäjä | Registrate Company | Eigentragene Firma
   Nimi | Name: Järvelän Puutarha Oy
   Y-tunnus | Tax number | Steuernummer: 3419599-3
   Osoite | Adress | Anschrift: Järvikyläntie 391
   Postinumero | Post code | PLZ: 68320
   Postitoimipaikka | City | Stadt: Ruotsalo
   Puhelinnumero | Phone | Telefon: +358 40 778 0079
   Sähköpostiosoite | email | E-Mail: info@jarvelan-puutarha.fi
  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö | Responsible for registration matters | Verantwortlich für die Registrierung
   Yritys | Comapany | Unternehmen: Järvelän Puutarha Oy
   Nimi | Name: Hannu Kortelainen
   Osoite | Adress | Anschrift: Järvikyläntie 391
   Postinumero | Post code | PLZ: 68320
   Postitoimipaikka | City | Stadt: Ruotsalo
   Puhelinnumero | Phone | Telefon: +358 40 778 0079
   Sähköpostiosoite | email | E-Mail: info@jarvelan-puutarha.fi
  1. Tietosuojavastaava | Data protection | Datenschutz
   Yritys | Comapany | Unternehmen: Järvelän Puutarha Oy
   Nimi | Name i: Susanne Kortelainen
   Osoite | Adress | Anschrift: Järvikyläntie 391
   Postinumero | Post code | PLZ: 68320
   Postitoimipaikka | City | Stadt: Ruotsalo
   Puhelinnumero | Phone | Telefon: +358 40 778 0079
   Sähköpostiosoite | email | E-Mail: info@jarvelan-puutarha.fi

  ************************************************ SUOMI

  1. Rekisterin käyttötarkoitus
   Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
   Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
  1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
   Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
  1. Rekisterin tietosisältö
   Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.
  1. Tietojen säilytysaika
   Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
  1. Säännönmukaiset tietolähteet
   Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
   Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
  1. Evästeiden (cookies) käyttö
   Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.
  1. Rekisterin suojaus
   Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
  1. Automaattinen päätöksenteko
   Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
  1. Rekisteröidyn oikeudet
   Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

  ************************************************ ENGLISH

  1. Purpose of the register

  The personal data collected is used:

  For customer authentication and access control. For the delivery of orders by registered users and for the maintenance and development of the customer relationship.

  1. Basis for data collection and processing

  Customer data is collected and processed with the customer’s consent, or to enforce a contract with the customer.

  1. Information content of the register

  Company Name, Business ID, Email Address, Phone Number, Personal ID, Username and Password.

  1. Data retention period

  Personal information is retained for as long as it is needed to implement the agreement with the customer or to develop customer service.

  1. Regular sources of information

  Information is collected in the register: From the person himself. Registers kept by the authority within the limits permitted by law (eg ytj.fi). Data is also collected using the Google Analytics analytics tool.

  1. Regular disclosures and transfers outside the EU or the European Economic Area

  The information is not regularly disclosed outside the company. Some third-party service or software providers may store information outside the EU or the European Economic Area.

  1. Use of cookies

  We use the so-called cookie function. A cookie is a small text file that is sent to a user’s computer and stored there, which allows the webmaster to identify visitors who visit the site frequently, to make it easier for visitors to log in to the site, and to compile aggregate information about visitors. With this feedback, we are able to continuously improve the content of our pages. Cookies do not harm users‘ computers or files. We use them so that we can provide our customers with information and services tailored to their individual needs. If the user visiting our website does not want us to receive the above information through cookies, most browser programs allow you to disable the cookie function. This is usually done through browser settings. However, it is good to keep in mind that cookies may be necessary for the proper functioning of some of the pages we maintain and the services we provide.

  1. Registry Security

  The data is transferred over an SSL-secured connection. Electronic data is protected by a firewall, usernames and passwords. Access to the data is limited to those persons employed by the controller who need the data in the course of their duties.

  1. Automatic decision making

  No automated individual decisions (Article 22 of the EU Data Protection Regulation) are taken.

  1. Rights of the data subject

  The data subject has the right to check what information about him or her has been stored in the personal data register. A written request for inspection must be sent signed to the person responsible for registration matters. The right of inspection is free of charge up to once a year. The data subject has the right to request the correction or deletion of incorrect or outdated data or the transfer of data from one system to another. He also has the right to restrict or object to the processing of his data in accordance with Articles 18 and 21 of the EU Data Protection Regulation. The data subject has the right to withdraw his or her previous consent to the processing of data or to lodge a complaint with the supervisory authority regarding matters related to the processing of his or her personal data. The data subject also has the right to prohibit the use of his data for direct marketing purposes.

  ************************************************ DEUTSCH

  1. Zweck des Registers

  Die erhobenen personenbezogenen Daten werden verwendet:

  Zur Kundenauthentifizierung und Zugriffskontrolle. Für die Lieferung von Bestellungen durch registrierte Benutzer und für die Pflege und Entwicklung der Kundenbeziehung.

  1. Grundlage für die Datenerfassung und -verarbeitung

  Kundendaten werden mit Zustimmung des Kunden oder zur Durchsetzung eines Vertrages mit dem Kunden erhoben und verarbeitet.

  1. Informationsgehalt des Registers

  Firmenname, Geschäfts-ID, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, persönliche ID, Benutzername und Passwort.

  1. Aufbewahrungsfrist für Daten

  Personenbezogene Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur Umsetzung der Vereinbarung mit dem Kunden oder zur Entwicklung des Kundendienstes erforderlich ist.

  1. Regelmäßige Informationsquellen

  Informationen werden im Register gesammelt: Von der Person selbst. Register, die von der Behörde innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen geführt werden (z. B. ytj.fi). Daten werden auch mit dem Google Analytics-Analysetool erfasst.

  1. Regelmäßige Offenlegungen und Übertragungen außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums

  Die Informationen werden nicht regelmäßig außerhalb des Unternehmens veröffentlicht. Einige Drittanbieter oder Softwareanbieter speichern möglicherweise Informationen außerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums.

  1. Verwendung von Cookies

  Wir benutzen das sogenannte Cookie-Funktion. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die an den Computer eines Benutzers gesendet und dort gespeichert wird. Auf diese Weise kann der Webmaster Besucher identifizieren, die die Website häufig besuchen, den Besuchern die Anmeldung auf der Website erleichtern und aggregierte Informationen über Besucher zusammenstellen. Mit diesem Feedback können wir den Inhalt unserer Seiten kontinuierlich verbessern. Cookies schädigen die Computer oder Dateien der Benutzer nicht. Wir nutzen sie, um unseren Kunden Informationen und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wenn der Benutzer, der unsere Website besucht, nicht möchte, dass wir die oben genannten Informationen über Cookies erhalten, können Sie mit den meisten Browserprogrammen die Cookie-Funktion deaktivieren. Dies erfolgt normalerweise über die Browsereinstellungen. Beachten Sie jedoch, dass möglicherweise Cookies erforderlich sind, damit einige der von uns gepflegten Seiten und die von uns angebotenen Dienste ordnungsgemäß funktionieren.

  1. Registrierungssicherheit

  Die Daten werden über eine SSL-gesicherte Verbindung übertragen. Elektronische Daten werden durch eine Firewall, Benutzernamen und Passwörter geschützt. Der Zugriff auf die Daten ist auf diejenigen Personen beschränkt, die vom für die Verarbeitung Verantwortlichen beschäftigt sind und die Daten im Rahmen ihrer Aufgaben benötigen.

  1. Automatische Entscheidungsfindung

  Es werden keine automatisierten Einzelentscheidungen (Artikel 22 der EU-Datenschutzverordnung) getroffen.

  1. Rechte der betroffenen Person

  Die betroffene Person hat das Recht zu überprüfen, welche Informationen über sie im Register für personenbezogene Daten gespeichert wurden. Ein schriftlicher Inspektionsantrag muss unterschrieben an die für Registrierungsangelegenheiten verantwortliche Person gesendet werden. Das Kontrollrecht ist bis zu einmal im Jahr kostenlos. Die betroffene Person hat das Recht, die Korrektur oder Löschung falscher oder veralteter Daten oder die Übertragung von Daten von einem System zu einem anderen zu verlangen. Er hat auch das Recht, die Verarbeitung seiner Daten gemäß den Artikeln 18 und 21 der EU-Datenschutzverordnung einzuschränken oder zu beanstanden. Die betroffene Person hat das Recht, ihre vorherige Zustimmung zur Verarbeitung von Daten zu widerrufen oder bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde in Bezug auf Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten einzureichen. Die betroffene Person hat auch das Recht, die Verwendung ihrer Daten für Direktmarketingzwecke zu untersagen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.